top of page

Onze AVG

DN Leisure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DN Leisure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Als DN Leisure zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen heeft, of in algemene zin contact met ons wenst op te nemen, kan dat via de contactpagina.

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door DN Leisure verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan het AVG-programma.

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • E-mailadres

 • Geslacht

 • 06-nummer

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Wij kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, doorgeven aan derde partijen als dat nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
   

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval zijn wij verplicht om medewerking te verlenen en deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die zich buiten de EU bevinden.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

DN Leisure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers. Daarnaast heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, op uw instructie, direct aan een andere partij. Voor de verwerking van deze verzoeken kunnen wij u vragen om u te identificeren.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op. Als we er samen niet uitkomen, vinden we dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

bottom of page